คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide: ClO2)


Chlorine Dioxide
Superior in Water Disinfection

 

Easy, Safe and Friendly to Environment
ใช้งานง่าย และปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 


สารคลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide) (ClO2)
ในรูปของเหลวสำเร็จรูปบริสุทธ์ิ 99.99% โดยใช้เป็ น
สารฆ่าเชื้อโรคในนํ้านวัตกรรมใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ
สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย มีความปลอดภัยต่อ
มนุษย์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถนำมา
ใช้แทนคลอรีนที่เป็นอันตราย