| กระดานสนทนา | สอบถามเกี่ยวกับสินค้า | ติดต่อ/สถานที่ตั้ง |

ระบบผลิตน้ำประปา

NEW-CLARIFIER System


การทำน้ำประปา
แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วย, หนอง, คลอง, บึง มักจะมีสารต่างๆ เจือปนอยู่มากมาย อาทิเช่น ตะกอน เศษดิน และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก จึงทำให้น้ำสกปรกไม่เหมาะที่จะนำมาอุปโภค-บริโภค แต่เราสามารถกำจัดสารเจือปนดังกล่าวได้ โดยวิธีการทำให้น้ำตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ ดังนั้นเราจึงนำหลักการนี้มาใช้ในกระบวนการทำน้ำธรรมชาติให้สะอาดเหมาะสมในการอุปโภค-บริโภค ซึ่งเราเรียกว่า “น้ำประปา”

การผลิตน้ำประปา มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. การทำน้ำให้ใส (Clarification)
การทำน้ำให้ใส คือกระบวนการที่พวกสารแขวนลอยต่างๆเกิดการจับตัว (Coagulation) การรวมตัว (Flocculation) และการตกตะกอน (Sedimentation) มลทินที่ก่อให้เกิดความขุ่นในน้ำจะมีตั้งแต่กรวด ทราย โคลน เลน เศษดิน แบคทีเรีย และอนุภาคคอลลอยด์ต่างๆพวกกรวดหรือทรายซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับมลทินที่ทำให้เกิดความขุ่นอื่นๆจะจมตัวตกตะกอนได้เองในเวลาไม่มากนัก นอกจากนั้นต้องใส่เคมีเพื่อช่วยในการตกตะกอน คือ แพคหรือสารส้ม และพอลิเมอร์
2. การกรอง (Filtration)
การกรองเป็นกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีสำหรับขจัดหรือแยกสารแขวนลอยคอลลอยด์ที่มีสภาพเป็น Suspended Solid และพวกจุลชีพต่างๆ เช่น แอลจี แบคทีเรีย สาหร่าย ไวรัส สี แมงกานีส และเหล็กที่ถูกออกซืไดซ์ ซึ่งแขวนลอยอยู่ในน้ำ หรือเป็นตะกอนที่เกิดจากผลของกระบวนการจับตัว (Coagulation) และรวมตัว (Flocculation) ตกตะกอน น้ำที่เข้ากรองจะไหลผ่านช่องว่างของสารกรอง (Filter Media) ซึ่งจะดักจับสารต่างๆไว้ เครื่องกรองที่นิยมใช้มากที่สุด คือ Multimedia Sand Filter ซึ่งประกอบด้วยสารกรองทรายขนาดต่างๆ และแอนทราทราไซต์
3. การฆ่าเชื้อโรค (Disinfection)
น้ำที่ผ่านการกรอง จะถูกเติมคลอรีนในอัตราส่วนที่พอเหมาะเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย แล้วนำไปเก็บไว้ในถังน้ำใสเพื่อรอการสูบจ่ายไปใช้งานต่อไป


แนวทางการออกแบบ
บริษัทฯ ได้ทำการออกแบบและจัดสร้างระบบผลิตน้ำประปาอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในด้านการออกแบบและจัดสร้างเครื่องนั้น บริษัทฯ ได้อาศัยหลักการและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม, ด้านเคมี และฟิสิกซ์เข้ามาช่วยในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาในการผลิตน้ำใสได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีบ่อพักน้ำขนาดใหญ่ หรือหยุดการทำงานเพื่อรอให้สารแขวนลอยตกตะกอน ที่สำคัญตัวเครื่องและระบบจะต้องมีประสิทธิภาพในการกำจัดตะกอน , สารแขวนลอยต่างๆที่มีอยู่มากตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ, คลอง, บึง ฯลฯ โดยน้ำที่ได้หลังจากผ่านกระบวนการผลิตจะได้น้ำที่ใสสะอาดความละเอียดน้อยกว่า 30 ไมครอน

 

ถังตกตะกอนแบบถังเหลี่ยม
 
ถังตกตะกอนแบบวงกลม

 
คุณสมบัติพิเศษของระบบผลิตน้ำประปา นิวทรัพย์

1. มีกำลังการผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาตรของถังตกตะกอน

2. น้ำหนักเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่ำ(max 5 ton)ทำให้ประหยัดเรื่องค่าก่อสร้างแท่นฐานวางระบบ

3. มีระบบการหมุนเวียนตะกอน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนและมีผลทำให้ประหยัดเคมีตกตะกอน

4. น้ำทิ้งจากการสวนตะกอน(Backwash) จะส่งกลับไปสู่ถังตกตะกอนเพื่อลดการทิ้งน้ำออกนอกระบบ น้ำทิ้งจากระบบจะมีเพียงแหล่งเดียว คือ จากน้ำทิ้งตะกอนเท่านั้น

5. ระบบผลิตน้ำประปาเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ PLC ในการควบคุม ผู้ใช้เพียงแค่ดูแลเรื่องเคมี และการทำงานโดยรวมของระบบ

6. มีระบบทิ้งตะกอนอัตโนมัติเพื่อควบคุมปริมาณตะกอนในระบบให้เหมาะสม

7. ระบบของเครื่องกรองตะกอน เป็นแบบหลายชั้น (Multimedia Filter) คือ ภายในเครื่องกรองจะบรรจุสารกรองทรายขนาดต่างๆ และแอนทราไซท์ทำให้การกรองมีประสิทธิภาพสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน

8. การสวนตะกอน จะมีระบบจ่ายลมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสวนตะกอน และลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการสวนตะกอน

9. ระบบผลิตน้ำประปาสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
10. ระบบประปามีความสูงไม่มาก ทำให้ดูแลสำรวจระบบได้ง่าย และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน


หมายเหตุ

- กรณีจ่ายเคมีตกตะกอนบกพร่อง ทำให้การตกตะกอนไม่มีประสิทธิภาพ(น้ำไม่ใส) ระบบแบบนิวทรัพย์จะใช้เวลาในการปรับระบบให้เกิดการตกตะกอนที่มีประสิทธิภาพเพียง 30 นาที แต่ถ้าเป็นระบบแบบถังกลมจะใช้เวลาในการปรับระบบอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง

- การเดินระบบครั้งแรก ระบบแบบนิวทรัพย์ใช้เวลาในการผลิตน้ำประปาให้ใสสะอาดเพียง 1-2 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นระบบแบบถังกลมจะใช้เวลาในการผลิตน้ำประปาให้ใสสะอาดอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง

- ระยะเวลาในการผลิตน้ำ ระบบแบบนิวทรัพย์จะใช้เวลาสั้นกว่า 2-3 เท่าของระบบแบบถังกลม ทำให้ขนาดของระบบเล็กลง