สินค้าสำหรับบ้านพักอาศัย

PRODUCT HOME USE

R/O 50, 75 GPD

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน ระบบรีเวอร์สออสโมซิส กำลังการผลิต 200 และ 300 ลิตร/วัน

R/O 50, 75 GPD (Modified) 

เครื่องกรองรีเวอร์สออสโมซิส กำลังการผลิต 200,300 และ 600 ลิตร/วัน ขยายขนาดถังพร้อมขาตั้ง

R/O 600 LPD (Modified)

เครื่องกรองรีเวอร์สออสโมซิส กำลังการผลิต 600 ลิตร/วัน
ขยายขนาดถังพร้อมขาตั้งวางถังเก็บน้ำ