อุปกรณ์/อะไหล่

ACCESSORIES

เครื่องล้าง/บรรจุน้ำดื่ม

เครื่องล้างภายใน/ภายนอกถังขนาด 20 ลิตร
เครื่องล้าง/บรรจุขวดวันเวย์

ปั๊มน้ำ
(WATER PUMP)

ปั๊มสูบน้ำคุณภาพสูง จากประเทศอิตาลี่

"TACMINA"
METERING PUMP

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี จากประเทศญี่ปุ่น

"PULSAtron" Metering Pump

ปั๊มสูบจ่ายเคมีขนาดเล็ก จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ไส้เมมเบรนอาร์โอ
(RO MEMBRANE)

ไส้เมมเบรนอาร์โอ
from GE WATER; USA
ขนาด ø 2.5", 4",  8"

ไส้กรองยูเอ็ฟ
(UF MEMBRANE)

ไส้เมมเบรนยูเอฟ
from Ultra-Flo; Singapore
ขนาด ø 6", 8"

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ
(WATER ANALYZER)

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ อาทิ ค่าความนำไฟฟ้า (Conduct) ค่าหินปูน ฯลฯ

โฟลมิเตอร์
(FLOW METER)

อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำ

แท้งก์เก็บน้ำ
(TANK)

แท็งก์เก็บน้ำ และถังบรรจุเคมีขนาดต่างๆ