ผลงาน ระบบผลิตน้ำประปา


ลูกค้าโรงงานน้ำแข็ง


อัตราการผลิต 500,000 ลิตร/วัน

 


ลูกค้าโรงสี
 

อัตราการผลิต 500,000 ลิตร/วัน

 


ลูกค้าโรงงานน้ำแข็ง
 

อัตราการผลิต 800,000 ลิตร/วัน

 


ลูกค้าโรงงานเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
 

อัตราการผลิต 300,000 ลิตร/วัน

 


ลูกค้าฟาร์ม
 

อัตราการผลิต 700,000 ลิตร/วัน 

 


ลูกค้าฟาร์ม 
 

อัตราการผลิต 4,000,000 ลิตร/วัน 

 


ลูกค้าธุรกิจโรงแรม ระบบผลิตน้ำประปาขนาดเล็ก 
 

อัตราการผลิต 2,000 - 4,000 ลิตร/ชั่วโมง

 

 

ลูกค้าฟาร์มสัตว์ปีก
 

อัตราการผลิต 500,000 - 600,000 ลิตร/วัน

 


ลูกค้าโรงงานน้ำแข็ง 

 

อัตราการผลิต 1,000,000 ลิตร/วัน