Antiscalant Hydroperse Premium MD901
Reverse Osmosis Antiscalant

 


แอนตี้สเกล ANTISCALANT OR ANTISCALE


น้ำยาป้องกันตะกรันและการอุดตันของเมมเบรนเครื่องกรองอาร์โอ หรือแอนตี้สเกล

น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน และการอุดตันของไส้กรองเมมเบรนของเครื่องกรองระบบรีเวิร์สออสโมซิสหรือแอนตี้สเกล เป็นสารที่สามารถนำมาใช้ผลิตน้ำดื่มได้ตามมาตรฐาน ANSI/NSF60 ของ U.S.A. มีประสิทธิภาพควบคุมการเกิดตระกันจาก Silica ,Calcium Carbonate ,Calcium Sulfate ,Barium Sulfate และStruntium Sulfate อย่างมีประสิทธิภาพ แอนตี้สเกลของนิวทรัพย์สามารถใช้ได้กับเมมเบรนของผู้ผลิตชั้นนำได้ทุกรุ่น ช่วยทำให้ผิวหน้าเมมเบรนสะอาดด้วยความสามารถในการทำให้สิ่งอุดตันเกิดการกระจายตัว

  • คำเตือน

  • แอนตี้สเกลที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดมีหลายรุ่น หลายยี่ห้อ การใช้แอนตี้สเกลจึงควรปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากแอนตี้สเกลแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการควบคุมการเกิดตระกรันต่างกัน
  • การใช้แอนตี้สเกลที่มีความเข้มข้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าความความจำเป็น จะทำให้เมมเบรนอาร์โอเกิดการอุดตัน
  • อัตราการใช้แอนตี้สเกลต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
  • ปัจจุบันมีแอนตี้สเกลที่ผสมกรดเกลือออกจำหน่าย ซึ่งกรดเกลือจะสร้างความเสียหายต่อเมมเบรนอาร์โอ
  • แอนตี้สเกลของ นิวทรัพย์ จะต้องมีการซีลปากถังอย่างแน่นหนา
 

Hydroperse Premium MD 901 25 Kgs/Drum

 Hydroperse Premium MD 901 125 Kgs/Drum