แมงกานีสแซนด์ Manganese Sand

 
ทำจากทรายธรรมชาติคัดขนาดแล้วนำมาเคลือบด้วยแมงกานีสออกไซด์โดยวิธีทางเคมี ประวัติศาสตร์เริ่มนำมาใช้ในการกำจัดเหล็กและแมงกานีส ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1950 ในประเทศสหรัฐอเมริกาในชื่อ “New Gersey Greensand” ต่อมาได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นชนิดเดียวกับแร่ “Glauconite” โดยการนำแร่ที่เกิดจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการคัดแยกขนาดของสารกรองให้ได้ขนาด 18x60 mesh จนได้ขนาด (Effective size) ประมาณ 0.3 ถึง 0.35 มิลลิเมตร และให้ค่าสัมประสิทธิความสม่ำเสมอ (Uniformity coefficient) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.6 ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีที่สุดของสารกรอง แร่กลูโคไนต์ (glauconite) เมื่อนำมาเคลือบด้วยแมงกานีสออกไซด์ (manganese oxide) และทำให้อยู่ตัว (Stabilization) เรียกว่า “manganese greensand” การเคลือบด้วยสารดังกล่าวทำให้กลูโคไนต์เป็นสารกรองที่สามารถเกิดปฏิกริยา oxidation-reduction ซึ่งสามารถกำจัดเหล็ก แมงกานีสและไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide) ที่มีปริมาณน้อยๆได้
 
 
 ปฏิกริยาในการกำจัดแมงกานีสในรูปละลายน้ำมีดังนี้

Mn2+ + Sand(MnO2) + H2O ---> Sand.MnO2.MnO + 2H+ 


ปฏิกริยาในการกำจัดเหล็กในรูปละลายน้ำมีดังนี้

Fe2+ + Sand(MnO2) + H2O ---> Sand.MnO2.FeO + 2H+