แอนทราไซต์  Antracite


  เป็นถ่านชนิดหนึ่ง แข็งและมีความวาวสูง มีความเป็นคาร์บอนสูงที่สุดในบรรดาถ่านทั้งหมด และให้พลังงานความร้อนสูงที่สุด แอนทราไซต์ เป็นถ่านที่แปรสภาพมากที่สุด มีปริมาณคาร์บอน 92-98% และสารเศษซากอื่นๆ 2-8% แต่จะจุดติดได้ยาก บางทีเราก็เรียกว่า ถ่านไบด์ (Blind coal), ถ่านคิลเคนนี (Kilkenny coal), ถ่านอีกา (Crow coal) และเพชรดำ เป็นต้น แล้วแต่สถานที่ต่างๆ กันไป ส่วนถ่านแอนทราไซต์ที่มีคุณภาพต่ำเราเรียกว่า คัมล์ (Culm)
 
ปัจจุบันได้มีการใช้แอนทราไซท์ร่วมกับทรายกรองน้ำ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าดังนี้

     1. แอนทราไซต์ มีลักษณะเป็นคาร์บอนชนิดหนึ่ง มีพื้นผิวเป็นเหลี่ยมมุม สามารถกรองตะกอนแขวนลอยที่ปะปนมากับน้ำได้มากกว่าทรายซึ่งมีลักษณะทรงกลม อีกทั้งแอนทราไซต์สามารถกรองกลิ่น สี ที่ปะปนกับน้ำได้บางส่วนด้วย
     2. แอนทราไซต์ มีน้ำหนักน้อยกว่าทราย การล้างย้อนกลับ (Back Wash) ทำได้ง่ายกว่าทราย ดังนั้น ปริมาณการใช้น้ำล้างย้อนกลับและแรงดันของน้ำที่จะใช้จึงน้อยกว่าทราย ทำให้ประหยัดพลังงานค่ากระแสไฟฟ้า และปริมาณน้ำในการล้างสารกรอง
     3. ลักษณะเม็ดของแอนทราไซต์จะใหญ่กว่าทราย  แต่มีน้ำหนักเบากว่า ดังนั้นภายหลังการล้างกลับ ชั้นแอนทราไซต์จะอยู่เหนือทรายโดยแรงโน้มถ่วงของโลก ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ชั้นกรองทำหน้าที่ดีขึ้น สามารถกรองความขุ่นได้ในปริมาณมากกว่า ทำให้คุณภาพน้ำกรองใสมากกว่า