ระบบผลิตน้ำอ่อน Softener System

ระบบผลิตน้ำอ่อน (Softener System) เป็นระบบการกรองน้ำ เพื่อกำจัด ตะกอน ความขุ่น สนิมเหล็ก กลิ่น สี และสารละลายที่สำคัญ คือ สารละลายแคลเซียม แมกนีเซียม ที่เป็นสาเหตุของการเกิดหินปูนและตะกรันในน้ำ การจะเลือกใช้ระบบกรองแต่ละชนิด จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบที่จะนำมาใช้ และคุณภาพน้ำกรองที่ต้องการ จึงจะสามารถเลือกเครื่องกรองมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม
น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือน้ำประปาที่ผ่านการกรองขั้นต้นแล้ว ก็ยังเป็นน้ำกระด้างที่มีหินปูนปะปนอยู่ ซึ่งหากนำน้ำเหล่านี้มีใช้งานโดยตรงในบางประเภทการใช้งาน ก็จะทำให้หินปูนและตะกรันจับตัวอยู่ที่อุปกรณ์หรือท่อน้ำได้ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเครื่องจักรต่อไป
การกรองความกระด้างด้วยการแลกเปลี่ยนประจุ (Ca2+, Mg2+) ด้วยสารกรองเรซิน น้ำที่ผ่านการกรองจึงควรเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสก่อน โดยผ่านเครื่องกรองทราย(กำจัดตะกอน) เครื่องกรองแมงกานีส(กำจัดสนิมเหล็ก) และในกรณีน้ำที่มีคลอรีน ให้ผ่านเครื่องกรองคาร์บอนก่อนที่จะมาผ่านเครื่องกรองน้ำอ่อน โดยน้ำที่ผ่านระบบผลิตน้ำอ่อน สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ น้ำยาตรวจความกระด้าง (Water Hardness Indicator)
ประเภทธุรกิจที่สามารถนำระบบผลิตน้ำอ่อน (Softener System) ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท โรงงานน้ำดื่ม น้ำแข็ง หรือบริษัทที่ใช้หม้อต้มบอยเลอร์ (Boiler) หรือคูลลิ่ง (Cooling) เป็นต้น