ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง หรือระบบผลิตน้ำ D.I. (Deionized  Water System)


ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง หรือระบบผลิตน้ำ D.I. (Deionized  Water System) หรือน้ำดีมิน (Demineralized Water)

เป็นระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง โดยการแยกสารละลายออกจากน้ำด้วยวิธีการใช้สารกรองเรซิ่นประจุบวก (Cation Resin) และสารกรองเรซิ่นประจุลบ (Anion Resin) มาแลกเปลี่ยนประจุต่างๆออกจากน้ำ ทำให้น้ำที่ผ่านการกรองด้วยสารกรองเรซิ่นดังกล่าว มีความบริสุทธิ์สูง เพราะจะเหลือเพียงน้ำบริสุทธิ์ (H2O) ซึ่งวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) น้อยกว่า 1 ไมโครซิเมน เพื่อไปใช้ในกระบวนการต่างๆที่ต้องการน้ำที่มีความบริสุทธิ์มาก เช่น การชุบเคลือบโลหะ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางค์ อุตสาหกรรมล้างแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ “บอยเลอร์” เป็นต้น