โพลิเมอร์  Polymer


สารโคแอกกูแลนต์เอด (Coagulant Aid) เป็นสารเคมีประเภทสารอินทรีย์น้ำหนักโมเลกุลสูงที่เติมลงในน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารโคแอกกูแลนต์ (คือ แพค และพอลิเมอร์ เป็นต้น) โดยโคแอกกูแลนต์เอดจะต้องใช้ควบคู่กับสารโคแอกกูแลนต์ โดยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอนุภาค หรือฟล็อกให้เกิดเป็นฟล็อกขนาดใหญ่ และตกตะกอนได้ง่าย สารโคแอกกูแลนต์เอดที่ใช้ในกระบวนการโคแอกกูเลชัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

  1. โพลิเมอร์ประจุบวก (Cationic Polymer)

  2. โพลิเมอร์ประจุลบ (Anionic Polymer)

  3. โพลิเมอร์ที่ไม่มีประจุ (Non Ionic Polymer)